Política de privacitat

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem sabent que les seves dades personals, que poden estar en aquesta web, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de:

    • Vins Piñol SL CIF: B-43112127

    • Dir. Postal: C / Algars, 7-43.786 Batea (Tarragona)

    • Telèfon: +34 977 43 05 05

    • Correu electrònic: info@cellerpinol.com

La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

DRETS DELS INTERESSATS

Com interessat té vostè els següents drets, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD):

    • d’acord amb l’art. 15 de l’RGPD, el dret, en la mesura aquí indicada, d’obtenir informa-ció sobre les dades personals que li con-Ciernan i que tractem;
    • d’acord amb l’art. 16 de l’RGPD, el dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació o que es completin les dades personals que li concerneixin;
    • d’acord amb l’art. 17 de l’RGPD, el dret a obtenir la supressió de les dades personals que li concerneixin, sempre que el tracta-ment no sigui necessari:
        ◦ per exercir el dret a la llibertat d’ex-pressió i informació,
        ◦ per al compliment d’una obligació legal,
        ◦ per raons d’interès públic, o
        ◦ per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
    • d’acord amb l’art. 18 de l’RGPD, el dret a obtenir la limitació de l’tractament de les seves dóna-tos quan
        ◦ l’interessat impugni l’exactitud de les dóna-tos,
        ◦ el tractament sigui il·lícit i vostè s’oposi a la supressió de les dades,
        ◦ ja no necessitem les dades però vostè els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o
        ◦ vostè s’hagi oposat a el tractament en virtut de l’article 21 de l’RGPD;
    • d’acord amb l’art. 20 de l’RGPD, el dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, o a demanar que es transmetin a un altre responsable;
    • d’acord amb l’art. 77 de l’RGPD, el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control. Per regla general pot vostè dirigir-se per a això a l’autoritat de control del seu lloc de residència o treball habituals o de la seu de la nostra empresa.

A Espanya:

Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

Carrer Jorge Juan, nº 6

28001-Madrid

Telèfon 901.100.099

https://www.aepd.es/

Si té preguntes sobre la recopilació, el processament o l’ús de les seves dades persona-les, si vol informar-se sobre aquestes dades en aquest sentit, rectificar-les, restringir la tractament o esborrar-los, així com per revocar un eventual consentiment o oposar-se a un determinat ús de les seves dades, poseu-vos en contacte amb:

    • Vins Piñol SL CIF: B-43112127

    • Dir. Postal: C / Algars, 7-43.786 Batea (Tarragona)

    • Telèfon: +34 977 43 05 05

    • Correu electrònic: info@cellerpinol.com

En el cas que aquesta web, en algunes ocasions per tal d’explicar d’un perfil dels seus usuaris i analitzar el servei i / o productes amb més interès, pugui utilitzar galetes, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ ordinador de l’USUARI i que permeten obtenir la següent Informació:

1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web;
2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web;
3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i;
4) Altres circumstàncies anàlogues.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, Vins Piñol SL no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes, impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Vins Piñol SL ofereix a través website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Vins Piñol SL per prestar-li i oferir els nostres serveis, així com per informar de les millores de la pàgina web.

D’acord amb l’Art. 6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a de l’RGPD, d’haver obtingut prèviament el seu consentiment exprés a la inscripció al nostre butlletí, utilitzarem els dades necessàries per a això per a l’enviament de comunicacions comercials d’acord a l’esmentat consentiment.

Vostè pot donar-se de baixa de la butlleta en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte aquí descrita o fent clic al link previst per a això en l’e-mail amb la comunicació comercial.

Després donar-se de baixa bloquegem la seva adreça de correu electrònic per a aquest ús, sempre que vostè no hagi donat el seu consentiment exprés que les dades segueixin sent usats, o ens reservem el dret de continuar usant les seves dades en casos permesos per la llei i sobre els que els vam informar en aquest document.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a C / Algars, 7-43.786 Batea (Tarragona) o bé, enviar un correu electrònic a info@cellerpinol.com

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de Vins Piñol SL dels drets d ‘Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (hiperlinks) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i / o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per Vins Piñol SL per les seves societats filials i / o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenança Jurídica espanyola i / o comunitària.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenient i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Vins Piñol SL l’ús que l’usuari pugui dur a terme sobre això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Vins Piñol SL.

Vins Piñol SL no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari propietari del suport en el qual el programari està gravat. Vins Piñol SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l’usuari transfereix programari d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió de el codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’enjudicament Civil vigent pogués correspondre-li.