Terms and Conditions
D'acord amb el que disposa l'article 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que VINOS PIÑOL S.L. és responsable d'un fitxer, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, on estan recollides i tractades les dades de caràcter personal necessàries per al compliment i desenvolupament de la relació comercial existent. D'acord amb el que disposa la LO 15/1999, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte d'aquestes dades contactant per escrit amb VINOS PIÑOL a l’adreça info@cellerpinol.com. De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que VINOS PIÑOL S.L. es responsable de un fichero, comunicado al Registro General de Protección de Datos, dónde se recogen y tratan los datos de carácter personal necesarios para el cumplimiento y desarrollo de la relación comercial existente. De acuerdo con lo que dispone la LO 15/1999, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto estos datos contactando por escrito con VINOS PIÑOL a la dirección info@cellerpinol.com.